Pranešimų konkurso nuostatai

I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų pranešimų konkurso „Lietuvos vaikų balsas“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Konkurso organizatorius – Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (toliau – Organizatorius).

3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: doc. dr. Jolanta Pivorienė, el. paštas: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Dalyviai kviečiami išreikšti savo nuomonę jiems rūpimais klausimais rašant pranešimą „Mano laiškas …“.

5. Konkurso tikslas – suteikti vaikui galimybę kreiptis į konkretų asmenį, asmenų grupę, organizaciją (pvz., mamą, tėtį, mokytoją, draugą, klasę, žinomą sportininką, menininką, politiką, muzikos atlikėją ar grupę ir t. t.) ir kūrybiškai išsakyti savo nuomonę apie tai, kas rūpi.

6. Uždaviniai:

    6.1. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą atsakingai išsakant savo nuomonę;

    6.2. Puoselėti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą.

III. DALYVIAI

7. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos mokiniai (nuo 6 iki 18 metų).

IV. KONKURSO SĄLYGOS

8. Konkursui pateikiami individualūs darbai. Vienas mokinys gali būti tik vieno pranešimo autorius.

9. Konkursui pateikiamo pranešimo forma – tekstas, parašytas ne daugiau kaip dviejuose A4 formato lapuose. Teksto apimtis – iki 4000 spaudos ženklų su tarpais.

10. Pateikiant pranešimo tekstą užpildoma elektroninė konkurso dalyvio anketa nurodant pranešimo pavadinimą ir adresatą (kam skiriamas pranešimas).

11. Pranešimo tekstas įkeliamas į elektroninėje dalyvio anketoje skirtą grafą.

V. VERTINIMO KRITERIJAI

12. Konkursui pateikti pranešimai vertinami 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 klasių amžiaus grupėse.

13. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją iš penkių narių.

14. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:

    14.1. pranešimo atitikimą formatui (laiškas);

    14.2. originalumą:

    14.3. kūrybiškumą;

    14.4. argumentų įtikinamumą;

    14.5. minčių dėstymo nuoseklumą;

    14.6. kalbos taisyklingumą.

15. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkta po 1 nugalėtoją.

16. Nugalėtojai bus kviečiami perskaityti savo pranešimus konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, vyksiančioje 2022 m. birželio 1 d. Mykolo Romerio universitete adresu Ateities g. 20, I-201 aud. Vilnius.

17. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nebus vertinami.

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

18. Vaikų pranešimai iki 2022 m. gegužės 16 d. įkeliami į elektroninę konkurso dalyvio registracijos anketą.

19. Vertinimo komisija 2022 m. gegužės 20 d. skelbia konkurso rezultatus interneto svetainėje http://vaikubalsas.mruni.eu/ bei informuoja konkurso nugalėtojus asmeniškai el. paštu.

20. Konkurso dalyvių ir nugalėtojų pranešimai bus talpinami organizatoriaus tinklapyje http://vaikubalsas.mruni.eu/

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

21. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti vaikų konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuri skirta paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną 2022 m. birželio 1 d.

22. Nugalėtojai bus apdovanojami atminimo dovanomis, o pedagogams, kurių mokiniai taps laureatais, bus įteikti padėkos raštai.

VIII. KITOS SĄLYGOS

23. Konkurso dalyviai atsiųsdami pranešimus sutinka su konkurso nuostatomis ir perleidžia savo autorines teises į kūrinį konkurso organizatoriams.

24. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.

25. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus tekstus.

26. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių, būtų publikuojamos viešai ir naudojamos rinkodaros tikslams.

27. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas MRU internetiniame puslapyje (http://vaikubalsas.mruni.eu/).