Pranešimų konkurso nuostatai

I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų pranešimų konkurso „Lietuvos vaikų balsas“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą,  uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Konkurso organizatorius – Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (toliau – Organizatorius).

3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: prof. dr. Jolanta Pivorienė, el. paštas: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Dalyviai kviečiami išreikšti savo nuomonę jiems rūpimais klausimais, rašant pranešimą tema „Jeigu turėčiau stebuklų lazdelę …“.

5. Konkurso tikslas – suteikti vaikui galimybę išsakyti savo nuomonę apie tai, kas jam rūpi.

6. Uždaviniai:

6.1. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą, atsakingai išsakant savo nuomonę;

6.2. Puoselėti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą.

III. DALYVIAI

7. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos mokiniai (nuo 6 iki 18 metų).

IV. KONKURSO SĄLYGOS

8. Konkursui pateikiami individualūs darbai. Vienas mokinys gali būti tik vieno pranešimo autorius.

9. Konkursui pateikiamo pranešimo forma – tekstas, parašytas ne daugiau kaip dviejuose A4 formato lapuose. Teksto apimtis – iki 4000 spaudos ženklų su tarpais.

10. Pateikiant pranešimo tekstą užpildoma elektroninė konkurso dalyvio anketa; pranešimas privalo turėti pavadinimą, kurį taip pat reikia nurodyti dalyvio anketoje.

11. Pranešimo tekstas įkeliamas į elektroninėje dalyvio anketoje skirtą grafą.

V. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS

12. Konkursui pateikti pranešimai vertinami 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 klasių amžiaus grupėse.

13. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją.

14. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:

14.1. pranešimo atitikimą temai „Jeigu turėčiau stebuklų lazdelę …“;

14.2. pavadinimo ir teksto originalumą:

14.3. kūrybiškumą;

14.4. argumentų įtikinamumą;

14.5. minčių dėstymo nuoseklumą;

14.6. kalbos taisyklingumą.

15. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkta po 3 nugalėtojus.

16. Nugalėtojai bus kviečiami perskaityti savo pranešimus konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, vyksiančioje 2023 m. birželio 1 d. Mykolo Romerio universitete adresu Ateities g. 20, I-201 aud. Vilnius.

17. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nebus vertinami.

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

18. Vaikų pranešimai iki 2022 m. gegužės 18 d. įkeliami į elektroninę konkurso dalyvio registracijos anketą: https://forms.office.com/r/tGbPCGSQYm

19. Vertinimo komisija 2023 m. gegužės 23 d. skelbia konkurso rezultatus interneto svetainėje https://vaikubalsas.mruni.eu/ bei informuoja konkurso nugalėtojus asmeniškai el. paštu.

20. Konkurso dalyvių ir nugalėtojų pranešimai bus talpinami organizatoriaus tinklapyje https://vaikubalsas.mruni.eu/

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

21. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti vaikų konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“,kuri skirta paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną 2023 m. birželio 1 d.

22. Nugalėtojai bus apdovanojami atminimo dovanomis, o pedagogams, kurių mokiniai taps laureatais, bus įteikti padėkos raštai.

VIII. KITOS SĄLYGOS

23. Konkurso dalyviai, atsiųsdami pranešimus, sutinka su konkurso nuostatomis ir perleidžia savo autorines teises į kūrinį konkurso organizatoriams.

24. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.

25. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus tekstus.

26. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių, būtų publikuojamos viešai ir naudojamos rinkodaros tikslams.

27. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas MRU internetiniame puslapyje (https://vaikubalsas.mruni.eu/).