Piešinių konkurso nuostatai

I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų piešinių konkurso „Lietuvos vaikų balsas“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Konkurso organizatorius – Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (toliau – Organizatorius)

3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: doc. dr. Violeta Jegelevičienė, el. paštas: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Dalyviai kviečiami išreikšti savo nuomonę piešiniu „Mano laiškas…“ (piešinys kaip žinutė).

5. Konkurso tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis – piešiniu „Mano laiškas …“ kreiptis į konkretų adresatą – asmenį, asmenų grupę, organizaciją (pvz., mamą, tėtį, mokytoją, draugą, klasę, žinomą sportininką, menininką, politiką, muzikos atlikėją ar grupę ir t. t.) ir išreikšti savo nuomonę apie tai, kas rūpi.

6. Uždaviniai:

    6.1. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą atsakingai išreiškiant savo nuomonę;

    6.2. Puoselėti vaikų meninę saviraišką ir kūrybiškumą.

III. DALYVIAI

7. Konkurse gali dalyvauti vaikai nuo 3 iki 18 metų.

IV. KONKURSO SĄLYGOS

8. Konkursui pateikiami individualūs darbai. Vienas vaikas gali būti tik vieno piešinio autorius.

9. Konkursui pateikiami piešiniai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: guašu, akvarele, aliejumi, spalvotais pieštukais, kreidelėmis ir pan. Konkursui pateikti piešiniai turi būti atlikti ne kompiuterine technika.

10. Piešinio lapo formatas – A4.

11. Atsiunčiant piešinį turi būti užpildyta elektroninė konkurso dalyvio registracijos anketa, kurioje pateikiamas piešinio pavadinimas, 2-3 sakiniais pateikiama piešinio idėja ir adresatas (kam skiriamas piešinys).

12. Atspausdinta užpildyta dalyvio anketa turi būti priklijuota kitoje piešinio pusėje.

13. Kiekvienas dalyvis siunčia arba pristato savo piešinį Organizatoriui adresu: Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas (V-243 kab.), Ateities 20, LT-08303 Vilnius.

V. VERTINIMO KRITERIJAI

14. Konkursui pateikti darbai vertinami 3-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-18 metų amžiaus grupėse.

15. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją iš penkių narių.

16. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:

    16.1. piešinio atitikimą temai „Mano laiškas …“;

    16.2. kartu su piešiniu elektroninėje konkurso dalyvio registracijos anketoje pateiktą piešinio pavadinimą, idėją ir adresatą (kam skiriamas piešinys);

    16.3. kūrybiškumą;

    16.4. kompozicijos originalumą;

    16.5. estetiškumą.

17. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkta po 3 nugalėtojus.

18. Nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, vyksiančioje 2022 m. birželio 1 d. Mykolo Romerio universitete adresu Ateities g. 20, I-201 aud. Vilnius.

19. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nebus vertinami.

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

20. Konkurso dalyvis (arba jo atstovas) iki 2022 m. gegužės 16 d. užpildo elektroninę konkurso dalyvio registracijos anketą.

21. Darbai iki 2022 m. gegužės 16 d. siunčiami paštu arba pristatomi adresu: Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas (V-243 kab.), Ateities 20, LT-08303 Vilnius (su prierašu – Piešinių konkursui „Lietuvos vaikų balsas“).

22. Vertinimo komisija 2022 m. gegužės 20 d. skelbia konkurso rezultatus interneto svetainėje http://vaikubalsas.mruni.eu/ bei informuoja konkurso nugalėtojus asmeniškai el. paštu.

23. Konkurso nugalėtojų piešiniai bus talpinami organizatoriaus tinklapyje http://vaikubalsas.mruni.eu/

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

24. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuri skirta paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną 2022 m. birželio 1 d.

25. Nugalėtojai bus apdovanojami atminimo dovanomis, o pedagogams, kurių mokiniai taps nugalėtojais, bus įteikti padėkos raštai.

VIII. KITOS SĄLYGOS

26. Konkurso dalyviai, atsiųsdami piešinius, sutinka su konkurso taisyklėmis ir perleidžia savo autorines teises į kūrinį konkurso organizatoriams.

27. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.

28. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.

29. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių, būtų publikuojamos viešai ir naudojamos rinkodaros tikslams.

30. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas MRU internetiniame puslapyje (http://vaikubalsas.mruni.eu/).