Piešinių konkurso nuostatai

I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų piešinių konkurso „Lietuvos vaikų balsas“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Konkurso organizatorius – Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (toliau – Organizatorius)

3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: doc. dr. Violeta Jegelevičienė, el. paštas: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Dalyviai kviečiami išreikšti savo nuomonę piešiniu tema „Jeigu turėčiau stebuklų lazdelę …“.

5. Konkurso tikslas – suteikti vaikui galimybę piešiniu išreikšti savo nuomonę apie tai, kas rūpi.

6. Uždaviniai:

6.1. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą atsakingai išreiškiant savo nuomonę;

6.2. Puoselėti vaikų meninę saviraišką ir kūrybiškumą.

III. DALYVIAI

7. Konkurse gali dalyvauti vaikai nuo 3 iki 18 metų.

IV. KONKURSO SĄLYGOS

8. Konkursui pateikiami individualūs darbai. Vienas vaikas gali būti tik vieno piešinio autorius.

9. Konkursui pateikiami piešiniai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: guašu, akvarele, aliejumi, spalvotais pieštukais, kreidelėmis ir pan. Konkursui pateikti piešiniai turi būti atlikti ne kompiuterine technika.

10. Piešinio lapo formatas – A4.

11. Atsiunčiant piešinį turi būti užpildyta elektroninė konkurso dalyvio registracijos anketa, kurioje pateikiamas piešinio pavadinimas ir 2-3 sakiniais pateikiama piešinio idėja.

12. Kitoje piešinio pusėje turi būti priklijuota atspausdinta konkurso dalyvio anketa, kurioje nurodyta piešinio autoriaus vardas, pavardė, amžius, priešinio pavadinimas, švietimo įstaigos, kurią atstovauja, pavadinimas, vadovavusio mokytojo vardas pavardė, kontaktai (telefonas ir el. pašto adresas) komunikacijai.

13. Kiekvienas dalyvis siunčia arba pristato savo piešinį Organizatoriui adresu: Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas (V-243 kab.), Ateities 20, LT-08303 Vilnius.

V. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS

14. Konkursui pateikti darbai vertinami 3-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-18 metų amžiaus grupėse.

15. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją.

16. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į: 

16.1. piešinio atitikimą temai „Jeigu turėčiau stebuklų lazdelę …“;

16.2. kartu su piešiniu elektroninėje konkurso dalyvio registracijos anketoje pateiktą piešinio pavadinimą, idėją;

16.3. kūrybiškumą;

16.4. kompozicijos originalumą;

16.5. estetiškumą.

17. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkta po 3 nugalėtojus.

18. Nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, vyksiančioje 2023 m. birželio 1 d. Mykolo Romerio universitete adresu Ateities g. 20, I-201 aud. Vilnius.

19. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nebus vertinami.

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

20. Konkurso dalyvis (arba jo atstovas) iki 2023 m. gegužės 18 d. užpildo elektroninę konkurso dalyvio registracijos anketą: https://forms.office.com/r/tGbPCGSQYm

21. Darbai iki 2023 m. gegužės 18 d. siunčiami paštu arba pristatomi adresu: Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas (V-243 kab.), Ateities 20, LT-08303 Vilnius (su prierašu – Piešinių konkursui „Lietuvos vaikų balsas“).

22. Vertinimo komisija 2023 m. gegužės 23 d. skelbia konkurso rezultatus interneto svetainėje https://vaikubalsas.mruni.eu/ bei informuoja konkurso nugalėtojus asmeniškai el. paštu.

23. Konkurso nugalėtojų piešiniai bus talpinami organizatoriaus tinklapyje https://vaikubalsas.mruni.eu/

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

22. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“,kuri skirta paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną 2023 m. birželio 1 d.

23. Nugalėtojai bus apdovanojami atminimo dovanomis, o pedagogams, kurių mokiniai taps nugalėtojais, bus įteikti padėkos raštai.

VIII. KITOS SĄLYGOS

24. Konkurso dalyviai, atsiųsdami piešinius, sutinka su konkurso taisyklėmis ir perleidžia savo autorines teises į kūrinį konkurso organizatoriams.

25. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.

26. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.

27. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių, būtų publikuojamos viešai ir naudojamos rinkodaros tikslams.

28. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas MRU internetiniame puslapyje (https://vaikubalsas.mruni.eu/).