Vaizdo klipų konkurso nuostatai

I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų vaizdo klipų konkurso „Lietuvos vaikų balsas“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Konkurso organizatorius – Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (toliau – Organizatorius).

3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: doc. dr. Justinas Sadauskas, el. paštas: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Dalyviai kviečiami išreikšti savo nuomonę sukuriant vaizdo klipą (2 min. filmuką) „Mano laiškas …“.

5. Konkurso tikslas – suteikti galimybę vaikų grupei (pvz., klasei, mokyklai, dienos centrui, komandai, neformaliai grupei, keliems vaikams ir pan.) skaitmeninėmis vizualinėmis priemonėmis kreiptis į konkretų adresatą – asmenį, asmenų grupę, organizaciją (pvz., mamą, tėtį, mokytoją, draugą, klasę, žinomą sportininką, menininką, politiką, muzikos atlikėją ar grupę ir t. t.) ir išsakyti savo nuomonę apie tai, kas jiems rūpi.

6. Uždaviniai:

6.1. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą atsakingai išsakant savo nuomonę;

6.2. Puoselėti vaikų meninę saviraišką ir kūrybiškumą.

III. DALYVIAI

7. Konkurse gali dalyvauti vaikų grupės nuo 12 iki 18 metų.

IV. KONKURSO SĄLYGOS

8. Konkursui pateikiami grupiniai darbai. Viena vaikų grupė gali būti tik vieno vaizdo klipo autoriumi.

9. Vaizdo klipo trukmė iki 2 min., formatas MP4.

10. Atsiunčiant vaizdo klipą būtina užpildyti elektroninę konkurso grupės dalyvių registracijos anketą (viena anketa visai grupei) nurodant vaizdo klipo pavadinimą, idėją (2-3 sakiniai) ir adresatą (kam skiriamas vaizdo klipas).

11. Vaizdo klipas turi būti originalus – sukurtas šiam konkursui ir anksčiau niekur neskelbtas.

12. Vaizdo klipo turiniui negalima naudoti kitų kūrinių ir / ar jų fragmentų, jei jiems naudoti nėra gautas autorių leidimas. Be autoriaus leidimo galima naudoti muziką, kuri yra laisvai prieinama YouTube audio bibliotekoje.

V. VERTINIMO KRITERIJAI

13. Konkursui pateikti darbai vertinami 12-14, 15-18 metų amžiaus grupėse.

14. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją iš penkių narių.

15. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:

15.1. vaizdo klipo atitikimą temai „Mano laiškas …“;

15.2. kartu su vaizdo klipu elektroninėje konkurso dalyvių registracijos anketoje pateiktą vaizdo klipo pavadinimą, idėją (2-3 sakiniai) ir adresatą (kam skiriamas vaizdo klipas);

15.3. idėjos ir kūrybinio sprendimo originalumą;

15.4. vaizdo ir garso kokybę;

15.5. estetiškumą.

16. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkta po 3 nugalėtojus.

17. Nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, vyksiančioje 2022 m. birželio 1 d. Mykolo Romerio universitete adresu Ateities g. 20, I-201 aud. Vilnius.

18. Konkurso sąlygų neatitinkantys vaizdo klipai nebus vertinami.

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

20. Konkurso dalyvis (vaizdo klipo kūrėjų grupės atstovas) iki 2022 m. gegužės 16 d. užpildo elektroninę konkurso grupės dalyvių registracijos anketą.

21. Vaikų sukurti vaizdo klipai iki 2022 m. gegužės 16 d. atsiunčiami e. paštu lietuvosvaikubalsas@mruni.eu . Kilus sunkumams atsiųsti didesnės apimties dokumentą, susisiekite telefonu +37069931908.

22. Vertinimo komisija 2022 m. gegužės 20 d. skelbia konkurso rezultatus interneto svetainėje http://vaikubalsas.mruni.eu/ bei informuoja konkurso nugalėtojus asmeniškai el. paštu.

23. Konkurso nugalėtojų projektai bus talpinami organizatoriaus tinklapyje http://vaikubalsas.mruni.eu/

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

24. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuri skirta paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną 2022 m. birželio 1 d.

25. Nugalėtojai bus apdovanojami atminimo dovanomis, o pedagogams, kurių mokiniai taps nugalėtojais, bus įteikti padėkos raštai.

VIII. KITOS SĄLYGOS

26. Konkurso dalyviai, atsiųsdami vaizdo klipus, sutinka su konkurso taisyklėmis ir suteikia teisę organizatoriui naudoti vaizdo klipus medijose viešinimo tikslais.

27. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.

28. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus projektus.

29. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių, būtų publikuojamos viešai ir naudojamos rinkodaros tikslais.

30. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas MRU internetiniame puslapyje (http://vaikubalsas.mruni.eu/).